Ogłoszenie

Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku ogłasza przetarg nieograniczony na Sukcesywną dostawę artykułów żywnościowych dla stołówki szkolnej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku w okresie od 04.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna jest w siedzibie Zamawiającego, tj.

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku,

ul. Szkolna 1, 22 – 235 Hańsk Pierwszy

lub na stronie internetowej: http://www.zspiphansk.pl

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upływa 03.12.2020 r. o godz. 900, miejsce składania wniosków:

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Pawła II w Hańsku, ul. Szkolna 1, 22 – 235 Hańsk Pierwszy sekretariat (pokój nr 8)

DYREKTOR

ZESPOŁU SZKOŁY PODSTAWOWEJ I PRZEDSZKOLA

W HAŃSKU

Załączniki:

  1. Formularz cenowy
  2. Formularz oferty
  3. Oświadczenie o przynależności lub braku do tej samej grupy kapitałowej
  4. Oświadczenie wykonawcy
  5. SIWZ
  6. Umowa