Przygotowanie do PMU

Dzierzbicki Piotr
Klejszta Mikołaj
Misiura Jacek

At the beginning, we had to go through a recruitment process. To pass it, we had to create a multimedia presentation about the most important events in the history of Poland and Greece. We also had to have a special job interview in English with a teacher. In addition, we attended English language classes, classes on Greek culture, and programming classes on the scratch platform. We learned very interesting things during the classes.

Na początku musieliśmy przejść przez proces rekrutacji. Aby go zaliczyć, musieliśmy stworzyć prezentację multimedialną na temat najważniejszych wydarzeń z historii Polski i Grecji. Musieliśmy też odbyć specjalną rozmowę o pracę w języku angielskim z nauczycielem. Oprócz tego uczęszczaliśmy na zajęcia z języka angielskiego, zajęcia z kultury greckiej oraz zajęcia z programowania na platformie Scratch. Na zajęciach dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy.

Bąk Natalia
Łapińska Patrycja
Prill Milena
Kalita Oliwia

Before the start of the project we paid a lot of attention to preparation activities. In English classes we learned how to apply the language in practical situations and did various thematic projects that will certainly come in handy on the spot. Classes with a psychologist helped us develop relationships between project participants, which will make it easier for us to work and communicate with each other later. Moreover, we talked about stressful situations and now they are no longer such a problem for us. The computer classes introduced us to the basics of using the program in English, and the cultural lessons put us in a mood of anticipation and prepared us for the climate and natural sphere of the region. Our entire group was very engaged, as we knew how important this was to us.

Przed rozpoczęciem projektu dużą wagę przywiązywaliśmy do działań przygotowawczych. Na zajęciach języka angielskiego uczyliśmy się, jak stosować język w praktycznych sytuacjach i robiliśmy różne projekty tematyczne, które z pewnością przydadzą się na miejscu. Zajęcia z psychologiem pomogły nam wypracować relacje między uczestnikami projektu, co ułatwi nam późniejszą pracę i komunikację. Poza tym rozmawialiśmy o sytuacjach stresowych i teraz nie są one już dla nas takim problemem. Zajęcia komputerowe zapoznały nas z podstawami obsługi programu w języku angielskim, a lekcje kulturowe wprawiły nas w nastrój oczekiwania i przygotowały do klimatu i sfery przyrodniczej regionu. Cała nasza grupa była bardzo zaangażowana, bo wiedzieliśmy, jakie to dla nas ważne.

Guz Gabriela
Posztek Monika
Kozieja Zuzanna
Leśniewska Róża

To prepare for the trip, we had to go to classes that were supposed to prepare us for our stay in Greece. We had classes 2 or 3 times a week, sometimes they lasted a long time but thanks to them we are better prepared for our project. In addition to English classes, we also had classes on Greek culture, which allowed us to get to know Greece from a different perspective. We also had scratch classes where we did basic programs in English. The last classes we had were classes with a psychologist that helped me mentally prepare for such a trip and staying in a foreign country. We think that the classes were very useful to us and what we learned from them will surely stay in our memory for a long time.

Aby przygotować się do wyjazdu, musieliśmy uczęszczać na zajęcia, które miały nas przygotować do pobytu w Grecji. Zajęcia mieliśmy 2-3 razy w tygodniu, czasem trwały bardzo długo, ale dzięki nim jesteśmy lepiej przygotowani do naszego projektu. Oprócz zajęć z języka angielskiego mieliśmy również zajęcia z kultury greckiej, co pozwoliło nam poznać Grecję z innej perspektywy. Mieliśmy też zajęcia z podstaw programowania w Scratchu, na których wykonywaliśmy podstawowe programy w języku angielskim. Ostatnie zajęcia jakie mieliśmy to zajęcia z psychologiem, który pomógł mi psychicznie przygotować się do takiego wyjazdu i pobytu w obcym kraju. Uważamy, że zajęcia były dla nas bardzo przydatne i to, czego się na nich nauczyliśmy, z pewnością na długo pozostanie w naszej pamięci.