Egzamin ósmoklasisty

Szanowni rodzice i uczniowie klas ósmych.

Egzamin ósmoklasisty:

 •  16 czerwca 2020 r - język polski,
 •  17 czerwca 2020 r. -  matematyka, 
 • 18 czerwca 2020 r. - język obcy.
 • Terminy dodatkowe od 7 do 9 lipca.

Wyniki egzaminu i zaświadczenia do 31 lipca 2020 roku.

INFORMACJE O EGZAMINIE ÓSMOKLASISTY

Egzaminy każdego dnia rozpoczynają się o godzinie 900. Uczniów prosimy o przybycie do szkoły na godzinę 815

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej i  obejmuje następujące przedmioty:

 • 16 czerwca egzamin z języka polskiego, trwa 120 minut.
 • 17 czerwca egzamin z matematyki, trwa 100 minut.
 • 18 czerwca egzamin z języka obcego nowożytnego, trwa 90 minut.
 1. Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który: z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym.
 2. Egzamin odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego (uczeń posiada maseczkę lub przyłbicę, rękawiczki), zachowana zostaje odległość 1,5 metra między stolikami, uczniom przy wejściu do szkoły zostanie zmierzona temperatura w przypadku jakichkolwiek niepokojących objawów uczeń zostanie odizolowany, a rodzice zostaną bezzwłocznie powiadomieni.
 3. Obowiązuje zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych.
 4. Zdający, do sali egzaminacyjnej mogą wnieść wyłącznie przybory – długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych) na egzamin z matematyki również – linijkę.
 5. Zdających obowiązuje zakaz pożyczania materiałów od innych zdających.
 6. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika.
 7. Zdający mają obowiązek zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej oraz każdorazowo, kiedy w sali egzaminacyjnej do zdającego podchodzi członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, lub kiedy zdający opuszcza salę egzaminacyjną
 8. Zdający ma zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi, oraz obowiązek niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny podczas kaszlu i kichania (zakrywanie ust zgięciem łokcia)
 9. Zdający ma zakaz gromadzenia się w grupach, np. aby podzielić się między sobą wrażeniami po egzaminie.
 10. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość - legitymację szkolną i okazać go w razie potrzeby.
 11. O godzinie wyznaczonej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego uczniowie wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo; przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego losuje w ich obecności numery stolików, przy których będą pracować.
 12. UCZNIOWIE w dniu egzaminu mają zapewnione przewozy szkolne lub przyjeżdżają własnym transportem.